EUB utasbiztosítás

Szicília, Málta - Két sziget, ezernyi látnivaló

Szicília, Málta - Két sziget, ezernyi látnivaló
már 42 429 Ft-tól
Fő/éj
Szicília a Földközi-tenger leg­na­gyobb szigete, köz­vet­len köze­lében pedig a parányi Málta, mely mégis az egyik leg­ér­de­ke­sebb sziget. Azt mondják, hogy nincs még egy olyan hely a világon, ahol a tör­té­nel­mi emlékek olyan sűrűn helyez­ked­nének el, mint Málta szigetén. Szicília és Málta a Földközi-tenger meden­cé­jének középső részén talál­ható, fontos keres­ke­delmi hajó­utak mentén. Ez is magya­rázat a régi gaz­dagságra, amiért olyan sokan próbál­koztak a hódí­tással. A szigetek mai lakói nagy­részt ezen hódítók leszár­ma­zottai (görögök, rómaiak, arabok, normannok, spanyolok stb.). Mindegyik hódító rajta hagyta a nyomát a szige­teken, így aztán a kul­tu­rá­lis köruta­zások kedvelői igazi cseme­gére szá­mít­hat­nak.

Utazás

Bu­da­pest­től Bécsig és vissza autó­busszal, majd az Air Malta menetrend szerinti repülő­jára­taival Bécs – Málta és Málta – Szicília között is. Szicí­liában és Máltán lég­kon­dicio­nált autó­buszokkal.

Szállás

1+1+1 éj­sza­ka Szicílián szép 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, a prog­ramban megadott helyeken.

1+3 éj­sza­ka Máltán egy jó 4 csil­la­gos, me­den­cés wellness szál­lo­dá­ban (a szálloda ven­dé­gei ingyen használ­hatják a szaunát, a gőzfürdőt, a külső és belső medencét, a jacuzzit és a kondi­termet). A szálloda Qawra város központ­jában talál­ható, 100 méterre a homokos ten­ger­par­ti strandtól.

Mindegyik szálloda szobái 2-3 ágyasak, für­dő­szo­básak, lég­kon­dicio­náltak, tv-vel és tele­fon­nal felszereltek.

Ellátás


Büféreggeli / fakultatív vacsora. (Figyelem: Olasz­or­szágban a büfé­reg­gelik ál­ta­lá­ban egy­sze­rűbb svédasztalt jelentenek.)


1. nap: Málta


Elutazás autó­busszal Székesfe­hér­várról és Bu­da­pest­ről (a Déli pá­lya­ud­vartól) a bécsi repülő­térre (2,5-3 órás út). Utazás az Air Malta menet­rend szerinti jára­tával Máltára. Érkezés az esti órákban, majd a szállodai szobák elfog­lalása. Szállás Máltán (1 éj).

2. nap: Szicília – Siracusa


A kora reggeli órákban to­vább­uta­zás repülő­géppel Cata­niába, Szicília második leg­na­gyobb váro­sába. A megér­kezés után félnapos kirán­dulás Archimédész váro­sába, Siracusába. Siracusa az ókori Nagy-Görög­ország egyik leg­je­len­tő­sebb városa volt, ma is több műem­léke emlé­keztet erre az időszakra. Vá­ros­né­zés: az Ortügia szigetén fekvő óváros, Aretusa forrása, görög színház, „Dionüsziosz füle” barlang stb.
Szállás egy Catania környéki szál­lo­dá­ban, a tenger­part köze­lében (1 éj). Délután pihenés a szál­lo­dá­ban, illetve a ten­ger­parton.

3. nap: Szicília – Piazza Armerina, Agrigento


Utazás Szicília középső területein keresztül. Piazza Armerinában a római kori villa meg­te­kin­té­se. A villa több mint 4000 négyzet­mé­ternyi padló­mo­za­ikjai világ­hí­rűek, és bepil­lantást engednek az ókori római élet­módba. Délután lá­to­ga­tás Agrigentóban a híres Temp­lomok völgyében. Agrigentót is a görögök alapí­tották Krisztus előtt a VI. században, abból az időszakból származnak mo­nu­men­tá­lis görög temp­lomai. Szállás Palermóban (1 éj).

4. nap: Szicília – Palermo, Monreale, Cefalú


Vá­ros­né­zés Palermóban, Szicília főváro­sában: Szé­kes­egy­ház, Normann Palota, Palatinus-kápolna stb. Ezután a Palermo melletti Monreale világ­hírű XII. századi dómjának meg­te­kin­té­se (gyönyörű mozaikok). Kora délután rövid szabad program Palermóban, majd utazás Cefalúba, mely kisváros egy hatalmas szikla­tömb tövében fekszik a ten­ger­parton. Séta a han­gu­la­tos, kö­zép­ko­ri város­köz­pont­ban (erőd­sze­rű normann-kori bazilika). Szállás Messina kör­nyé­kén (1 éj).

5. nap: Szicília – Taormina, Etna


Utazás Taorminába. Szicília talán legnép­sze­rűbb turisz­tikai attrak­ciója ez a kisváros, mely a tenger felett, egy hegy nyúlvá­nyán fekszik (pano­ráma az Etnára). Séta a városban, a Csontváry által is megfes­tett görög színház meg­tekintése.

Ezután kirándulás az Etnához. Az Etna Európa leg­na­gyobb működő vulkánja, ahol hold­béli tájak várják a turis­tákat. A 2000 méter magasan fekvő parko­lóból lehe­tő­ség lesz felmenni felvo­nóval a csúcs köze­lébe, körül­belül 2500 méteres magasságig.
A késő esti órákban Catania repülő­teréről elutazás Máltára, szállás egy tenger­parthoz közeli szállodában (3 éj).

6. nap: Málta – Valletta, Mosta, Mdina, Rabat


Egész napos program Málta szigetén. Elő­ször vá­ros­né­zés a fő­vá­ros­ban, Vallettában (pano­ráma a Felső Baracca kertekből, Szt. János társka­ted­rá­lis stb.). Ezt a lenyű­göző építé­szetű várost a Málta szige­tére költözött Szt. János rendi lovagok hozták létre a XVI. században a törökök elleni véde­ke­zésül. To­vább­uta­zás Mostába, a Szűz Mária temp­lom meg­te­kin­té­se (kupo­lája az egyik leg­na­gyobb Euró­pában). A kö­vet­ke­ző prog­ramunk Mdina, a régi főváros, mely a sziget közepén, egy domb­tetőn fekszik. A kö­zép­kor­ból itt felejtett óváros hatalmas palo­táival, szűk siká­to­raival, temp­lomaival mély benyo­mást tesz a turis­tákra. Végül Rabatban a Szt. Pál kata­kom­bákat nézzük meg, majd ha az idő engedi, lá­to­ga­tást teszünk egy kézműves faluban.

7. nap: Málta – Három Város, Hagar Qim őskori temp­lom, Kék barlang


Félnapos program Málta szigetén. Elő­ször is­mer­ke­dés azzal a három erődített kisvá­rossal, melyek a Nagy Kikötő Vallettával szem­közti oldalán emel­kednek. To­vább­uta­zás a Hagar Qim törté­nelem előtti temp­lomhoz (Málta egyik fontos műem­léke). Építé­séhez több tonnás köveket is felhasz­náltak. Végül leeresz­kedünk a sziget déli olda­lának sziklás part­jaihoz, ha az időjárás engedi, fakul­tatív lehe­tő­ség csónak­ki­rán­dulásra a Kék barlanghoz.
Délután szabad program, pihenés a szál­lo­dá­ban, illetve a ten­gerparton.

8. nap: Málta


Késő délelőtt transzfer a repülőtérre, haza­uta­zás Máltáról Bécsbe, majd onnan tovább autó­busszal Buda­pestre. Érkezés várhatóan az esti órákban.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (beleértve a Málta – Szicília – Málta járatot is), a bécsi transzfer költségeit, a 7 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a helyi autó­buszt, a fenti progra­mo­kat, a helyi idegen­ve­ze­té­seket és az irodánk ide­gen­ve­ze­tő­jét (a bu­da­pesti indu­lástól a bu­da­pesti érke­zésig), de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Tenger oldali szoba felára a máltai szállodában:    
8.000 Ft/fő/3 éj
 
Félpanziós felár:    38.700 Ft
(7 vacsora / Máltán büfé korlátlan italfogyasztással, Szicíliában 3 fogásos menü)
 
Egyágyas felár:    63.000 Ft
 
3. ágy kedvezménye:    20.000 Ft

 
Olaszországi idegenforgalmi adó:    kb. 6 EUR(a helyszínen fizetendő)
 
Betegség-, baleset-és poggyászbiztosítás: 450 Ft/nap

A reptéri illeték jegykiállításig változhat!
A minőségi szolgáltatás érdekében sütiket használunk. Elfogadom.