EUB utasbiztosítás

A Pireneusoktól Gibraltárig

A Pireneusoktól Gibraltárig
A Pireneusoktól Gibraltárig
már 24 977 Ft-tól
Fő/éj

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­auto­mata).

Szállás

1-1 éj­sza­ka tran­zit­szál­lás Olasz­országban egy mo­dern 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 11 éj­sza­ka Spa­nyol­or­szágban 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, fürdő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Félpanzió Spanyolországban (büfé­reggeli, va­cso­ra a 2. naptól a 12. napig, a 11. nap kivé­te­lé­vel), büfé­reggeli az olasz tran­zit­szál­lá­son.

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről a Déli pá­lya­ud­vartól reggel 5.30-kor. Székesfe­hér­várról az autó­busz 6.30-kor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mest­re – Verona (a **-gal jelölt időpontnál a Veszp­rém – Sárvár – Szombathely – Bucsu – Kla­gen­furt – Udine – Mestre – Verona) út­vo­na­lon. Szál­lás Észak-Olasz­or­szág­ban (1 éj).

2. nap: Spanyol tengerpart


Átkelés az Appennineken, majd utazás az Olasz Riviérán és Dél-Francia­or­szágon keresztül a Genova – Nizza – Montpellier – Perpignan út­vo­na­lon. Érkezés Spanyol­or­szágba a késő délutáni órákban, szállás Barcelona kör­nyé­kén egy ten­ger­par­ti üdülőhelyen (1 éj).

3. nap: Valencia


Utazás a Földközi-tenger partjai mentén Valenciába, Spanyolország harmadik leg­na­gyobb váro­sába. A kellemes éghajlatú városnak a kö­zép­ko­ri arab hó­dítók az „öröm városa” nevet adták. Is­mer­ke­dés a főbb látni­va­lókkal (gaz­dag beren­de­zésű ka­ted­rá­lis, a selyem­börze késő gótikus épülete stb.). To­vább­uta­zás dél felé, szállás a Földközi-tenger partján, Ali­can­te kör­nyé­kén (1 éj).

4. nap: Granada

Utazás Murcia érintésével Spanyolország legdélibb régi­ójába, Andalúziába. Granadában is­mer­ke­dés a várossal, lehe­tő­ség a Királyi Kápolna meg­te­kin­té­sé­re. Ezt követően a mórok utolsó szultáni rezi­den­ciája, a világhírű Alhambra palota és a Generalife kertek meg­te­kin­té­se. (2008 januárjától az Alhambra be­lé­pő­fog­la­lá­sá­val kapcso­latban új szabá­lyozás lépett érvénybe. E szabá­lyozás szerint a belépők csak két hónappal a lá­to­ga­tás napját mege­lőzően fog­lal­ha­tó­ak. Ezért partner­irodánk is a fenti fel­té­te­lek­kel tudja a csoport­be­lé­pőket lekérni, és nagy eséllyel vissza­iga­zolni. Az elmúlt 8 év alatt – tehát a fenti szabá­lyozás beve­zetése óta – a több mint 70 spa­nyol­or­szági köru­ta­zásunk során egyszer sem for­dult elő, hogy vala­melyik csoport ne tudta volna az Al­hambrát meglá­to­gatni.) Szállás Grana­dá­ban (1 éj).

5. nap: Ronda

Utazás az egyedülálló fekvésű Ronda váro­sába, mely nevével ellen­tétben Andalúziának egyik leg­szebb városa. Az ódon hangu­latú óvárost két részre osztja egy több mint 100 méter mély szurdok. Séta a városban, sza­bad­idő, majd to­vább­uta­zás Spa­nyol­or­szág szubtró­pusi tenger­part­jára, a Costa del Solra, a „Napospart”-ra. Szállás Torremolinosban (2 éj).

6. nap: Costa del Sol, Gibraltár

Pihenés a ten­ger­parton.
Fakultatív program: Kirándulás Gibraltárba, az Ibériai-félsziget legdélibb ré­szé­be, amely 1704 óta brit felség­te­rület.
A fakul­tatív program ára: 10.300 Ft, mely tar­tal­maz­za a város­néző kisbusz árát is (garantált indulás).

7. nap: Sevilla, Córdoba


Kora délelőtt (fél nyolc körül) elutazás Sevillába, Andalúzia főváro­sába. Vá­ros­né­zés: Plaza de Espana, Santa Cruz negyed (az egykori zsidó negyed), a világ egyik leg­na­gyobb ka­ted­rá­lisa a híres ha­rang­to­ronnyal (a Giraldával) stb.
To­vább­uta­zás Córdobába, a Córdobai Kali­fátus egy­kori főváro­sába. A Nagy Mecset meg­te­kin­té­se, mely a város legfőbb látni­va­lója, valaha a nyugati iszlám főme­csetje volt (20.000 négyzet­méter alap­te­rület, 850 márvány­oszlop). Ezt köve­tően séta az óváros szűk utcáin, illetve a Zsidó negyedben. Szállás Córdobában (1 éj).

8. nap: Toledo


Utazás Madrid irányába, útközben vá­ros­né­zés a spa­nyol királyok ősi szék­vá­ro­sában, a pazar fekvésű Toledóban: XIV. sz-i ka­ted­rá­lis, Kincstár, El Greco-emlékek, zsina­góga stb. Toledót a világ mű­em­lé­kek­ben egyik leggaz­dagabb városának tartják. To­vább­uta­zás Madridba, szállás (3 éj).

9. nap: Madrid


Autóbuszos és gyalogos vá­ros­né­zés a spanyol fő­vá­ros­ban: óváros, a Habsburg és a Bourbon dinasz­tiák Madridja, a Királyi Palota, a modern Madrid a hivatali negyeddel stb., majd sza­bad­idő, ezalatt lehe­tő­ség Európa egyik leggaz­dagabb képtárának, a Pradónak a meg­te­kin­té­sé­re.

10. nap: Segovia, El Escorial

Kirándulás Segoviába a Guadarrama-hegységen keresztül. A vá­ros­né­zés során megte­kintjük a híres római vízve­ze­téket, valamint az óvárost ősi nemesi háza­ival és román stílusú temp­lomaival. Lehe­tőség a csupa torony Alcázar palota és a ka­ted­rá­lis meg­te­kin­té­sé­re is.
Délután az El Escorialt, a világ nyolcadik csodá­jának tartott kolos­tor­pa­lotát láto­gatjuk meg (II. Fülöp királyi lakosz­tályai, nagytemp­lom, a spanyol királyok mau­zó­leuma stb.).

11. nap: Zaragoza, Montserrat

Búcsú Madridtól, utazás keleti irányba. Elő­ször Zaragozába, az egykori Aragóniai Királyság főváro­sába láto­gatunk. A vá­ros­né­zés fő attrak­ciója az Ebro partján álló hatalmas zarán­dok­temp­lom (Basílica de Nuestra Senora del Pilar), a város jelképe.
Ezután egy kis kitérőt teszünk a lenyű­göző fekvésű Montserrati bencés kolos­torhoz (Katalónia híres zarán­dok­helye). Szállás Barcelona kör­nyé­kén, egy ten­ger­par­ti üdülőhelyen (2 éj).

12. nap: Barcelona


Szabad program, pihenés a ten­ger­parton.
Fakultatív program: Egész napos kirándulás Bar­ce­lo­nába. Autó­buszos és gyalogos vá­ros­né­zés a katalán fő­vá­ros­ban: gótikus negyed; a Kolumbusz-emlékmű; a Ramblák; Gaudí világhírű temp­loma, a Sagrada Familia; Güell-park stb., majd sza­bad­idő.
A fakultatív program ára: 9.700 Ft + belépők (ga­ran­tált indulás).

13. nap: Nîmes


Búcsú Spanyolországtól, indulás hazafelé Fran­cia­or­szág földközi-tengeri part­vidéke mentén. Pihenő Nîmes váro­sában. Itt egy rövid sétát teszünk az óvárosban, melynek során látjuk a híres római kori amfi­te­átrumot, valamint a Maison Carrée-t (római kori szentélyt) is. To­vább­uta­zás a Francia és az Olasz Riviérán. Tranzit­szállás Észak-Olasz­or­szág­ban (1 éj).

14. nap:


Hazautazás a Verona – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok (a **-gal jelölt időpontnál a Verona – Mestre – Udine – Kla­gen­furt – Bucsu – Szombathely – Sárvár – Veszp­rém) út­vo­na­lon. Érkezés Székesfe­hér­várra és Buda­pest­re a késő esti órákban.

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 13 éj­sza­kai szál­lást regge­livel, 10 va­cso­rát Spanyol­or­szágban, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az irodánk ide­gen­ve­ze­tő­jét az in­du­lás­tól az érke­zésig, a felsorolt progra­mo­kat és egyes váro­sokban a helyi ide­gen­ve­ze­té­se­ket, de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Figyelem: A részvételi díj 4-5 városban a helyi idegen­ve­ze­té­seket is tartal­mazza, ami elég je­len­tős költ­ség­nö­velő tényező (kb. 12.000 Ft/fő), de sajnos Spanyol­or­szágban csak így biz­to­sít­ható, hogy egyes fontos ne­ve­zetes­sé­geken belül utasaink szak­szerű ide­gen­ve­ze­tést kap­janak.

Egyágyas felár:    124.000 Ft
 
Olaszországi idegenforgalmi adó: jelenleg nincs érvényben
 
Spanyolországi idegenforgalmi adó:    
kb. 3 EUR – a helyszínen fizetendő
(a Barcelona környéki szálláson)

Betegség-, baleset- és poggyász­biz­tosítás: 420 Ft/nap

Olaszországi idegenforgalmi adó: 2012-ben Olasz­ország legtöbb tele­pü­lésén beve­ze­tésre került a szállo­da­hasz­nálathoz kapcso­lódó ún. ide­gen­for­galmi adó, melynek mértéke 1-2 euró/éj utason­ként, és minden esetben a hely­szí­nen fize­tendő. Elő­for­dul­hat eset­leg, hogy 2016-ban az adót további olasz tele­pü­lé­seken is kivetik.
Az egyes utazá­soknál egy körül­belüli összeget adtunk meg (tájé­koztató jelleggel). A hely­színen euró­ban fize­tendő adó pontos összegét a cso­por­tok indulása előtt küldött utas­tá­jé­koztató le­vél­ben fogjuk megadni. Megértésüket kö­szön­jük!

 

A minőségi szolgáltatás érdekében sütiket használunk. Elfogadom.