EUB utasbiztosítás

A Keleti-Dolomitok és Velence II.

A Keleti-Dolomitok és Velence II.
A Keleti-Dolomitok és Velence II.A Keleti-Dolomitok és Velence II.A Keleti-Dolomitok és Velence II.
már 19 967 Ft-tól
Fő/éj
A Dolomitok az Olasz-Alpok területén fekszik, so­kak szerint földünk leglátvá­nyosabb ma­gas­hegy­sége. A fantasztikus sziklabércek, a ro­man­ti­kus tengerszemek, a gyönyörű havasi rétek és a dús fe­nyő­erdők látványa minden évben januártól de­cem­ber­ig több millió turistát vonz erre a vad­re­gé­nyes vidékre. Utazásaink során szál­lá­sunk a Ke­le­ti-Dolomitok egyik szép völgyében lesz, a­hon­nan lehe­tő­séget biztosítunk az ér­dek­lő­dők szá­má­ra egy velencei kirándulásra is.

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­a­u­tomata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

3 éj­sza­ka a Keleti-Dolomitok 2-3000 méter ma­gas hegyei között lévő, szép fekvésű, jó 3 csil­la­gos szálloda 2-3 ágyas, für­dő­szo­bás, tv-vel és te­le­fonnal felszerelt szobáiban.

Ellátás


Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió: (3 vacsora, amely fejenként 1 pohár bort és vizet is tartalmaz)
(Figyelem: Olasz­or­szágban a büfé­reg­gelik ál­ta­lá­ban egy­sze­rűbb svédasztalt jelentenek.)


1. nap: Belluno


Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Székesfe­hér­várról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Veszprém – Sárvár – Szom­bat­hely – Bucsu – Graz – Villach – Tarvisio – Por­de­no­ne út­vo­na­lon Olasz­or­szág Belluno tar­to­má­nyába. A Keleti-Dolomitok leg­na­gyobb része eh­hez a tartományhoz tartozik. A tartományi székhely, Belluno egy gyönyörű fekvésű város, a Dolomitok déli lá­ba­i­nál, a Piave folyó kanyarulatában. A folyó fölé e­mel­ke­dő tör­té­nel­mi óvárosban számtalan szép é­pü­let talál­ható, a város dísztereinek meg­te­kin­té­se mél­tó kezdete észak-itáliai kirándulásunknak (Piazza del Du­o­mo, Piazza del Mercato, Piazza dei Martiri). Kö­zös séta, majd to­vább­uta­zás a Dolomitok 2-3000 mé­te­res hegyei között. Szállás a Keleti-Dolo­mi­tok­ban, egy han­gu­la­tos alpesi faluban (3 éj).

2. nap: Pieve di Cadore, Misurina-tó, Auronzo me­ne­dékház, Cortina d" Ampezzo


Egész napos program a Dolomitokban. Elő­ször Pie­ve di Cadore szép városközpontjában Tiziano szü­lő­há­zának meg­te­kin­té­se, majd utazás a Misurina-tó­hoz. A Misurina-tó egy kis tengerszem 1750 méter ma­ga­san, a Dolomitok egyik leg­szebb kirán­du­ló­he­lye. Nagyszerű pano­ráma nyílik innen a Dolomitok leg­hí­resebb ormaira, az egyiptomi piramisokra emlé­kez­te­tő „Tre Cime di Lava­re­do"-ra. Séta a tó körül, sza­bad program, majd to­vább­uta­zás egy alpesi pa­no­rá­ma­úton a 2330 méter magasan fekvő Au­ron­zo me­ne­dék­házhoz, mely a „Tre Cime di Lava­re­do" lábainál talál­ható (fe­lejt­he­tet­len körpano­ráma).
Visszaútban a szállodához séta a Dolomitok pazar fek­vé­sű főváro­sában, Cortina d" Ampezzóban, az 1956-os téli olimpia váro­sában.

3. nap: Dolomitok vagy Velence


Pihenés a Dolomitokban, lehe­tő­ség sétára, tú­rá­zás­ra.
Fakultatív program:
Egész napos kirándulás Velencébe (másfél-két órás utazás).
Velencéről már mindenki hallott. Egy meseváros, ahol a házak lábát a tenger vize mossa, ahol szinte min­den épületre ki lehet írni, hogy műemlék.
Séta a városban, is­mer­ke­dés a város kü­lön­le­ges han­gu­latával és leg­fon­to­sabb ne­ve­zetes­sé­geivel (Ri­al­to híd, Szent Márk tér, Szent Márk-szé­kes­egy­ház, Cam­pa­nile, Doge palota, Sóhajok hídja stb.). A közös prog­ra­mok után marad elegendő sza­bad­idő arra, hogy min­den­ki kedvére barangolhasson a sikátorok és csa­tor­nák világában. A velencei program zá­rá­sa­ként hajózás a Canal Grandén, a város fő­út­vonalán, ahol a leg­szebb paloták talál­hatóak.
A fakultatív program ára: 7.800 Ft (garantált in­du­lás). A program ára tartalmazza a velencei belé­pé­si illetéket, de nem tartalmazza az eset­le­ges be­lé­pő­díjak és a vaporettojegy árát.

4. nap: Dél-Tirol, I. világháborús katona­te­me­tő, Innichen


Utazás hazafelé Dél-Tirolon keresztül. Ebben az Olasz­or­szághoz tartozó tartományban mind a mai na­pig többségben vannak a német ajkúak. Útközben pi­he­nő a Toblach (olaszul Dobbiaco) melletti I. vi­lág­há­borús katonatemetőnél, ahol sok magyar ka­to­na alussza örök álmát. Ezután séta egy han­gu­la­tos al­pe­si kis­vá­rosban a Dolomitok lábainál – Innichen­ben (olaszul San Candido), a kö­zép­ko­ri a­pát­sá­gi temp­lom meg­te­kin­té­se (Dél-Tirol leg­je­len­tő­sebb ro­mán kori műemléke).
Hazautazás a Lienz – Wörthi-tó – Graz – Bucsu – Szom­bat­hely – Sárvár – Veszprém út­vo­na­lon. Ér­ke­zés Székesfe­hér­várra, majd Buda­pest­re a késő esti ó­rák­ban.

x

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, az Auronzo menedékházhoz vezető út hasz­ná­la­ti díját, a 3 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tar­tal­maz­za a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:    12.900 Ft
(3 vacsora)
 
Egyágyas felár:    15.600 Ft
 
Olaszországi idegenforgalmi adó: jelenleg nincs érvényben


Betegség-, baleset-és poggyászbiztosítás: 420 Ft/nap


Felszállási lehetőségek:


Budapest – Déli pályaudvarnál, a PRÍMA (CBA) – Déli Áruház felőli parkoló     6.00
Székesfehérvár – Piac téri buszpu. melletti parkoló Vörösmarty tér felőli része     7.00
Veszprém – OMV benzinkút a 82-es útnál (Tesco-val szemben)     7.40
Szombathely – Tesco hipermarket parkolója a 86-os útnál (Praktiker mellett)    9.20

A minőségi szolgáltatás érdekében sütiket használunk. Elfogadom.